Skip to content

Jerry Namo – Allah Mai Rai Ft. Brando Moses & Bro. Blessed [MP3 and Lyrics]

Allah Mai Rai Download and Lyrics | Jerry Namo Ft. Brando Moses & Bro. Blessed

Nigerian Gospel Music Minister, Worship Leader, Jerry Namo features Brando Moses & Bro. Blessed in powerful single titled “Allah Mai Rai“.

Allah Mai Rai By Jerry Namo Ft. Brando Moses & Bro. Blessed

Lyrics for Allah Mai Rai By Jerry Namo Ft. Brando Moses & Bro. Blessed

[Intro](by bro. Blessed)
Allah na zaba…(God is my choice)
Uh uh uh uh Yesu nake so oh oh(It’s Jesus I Love).

[Chorus]
Allah Mai Rai, shi na zaba, bazan bauta wa wani Allah ba sai Yesu(4x)
(The Living God, is my choice, I won’t worship any other God, but Jesus alone).

[VERSE 1]
Mahalin duniya Allah Mai Rai, Ya Yesu Mai Ceto, babu Kamar ka, Ka fi karfin kome, Kai ne Mai Rai. Wani ya zaba ya bauta wa gumaka ne wani ya zaba ya bauta wa duniya.
** Ni da gida na yau mun zaba, zamu bauta wa Allah Mai Rai**(2x).

(ENGLISH: The living God, Creator of the world, No one is like You Jesus Christ. You are more than everything, You are The Living God. Some chose to worship idols, others chose worldliness. ** I and my family have chosen to worship The Living God**2x).

[REPEAT CHORUS 4X]

[VERSE 2]
Ko da biyan bukata ko babu; (Yesu na zaba). Yesu na zaba ooooh; (Yesu na zaba). Ni zan gaya wa dukan duniya; (Yesu na zaba). Gaskiya Yesu na zaba ooooh; (Yesu na zaba).    Takarawa Takarawa; (Takarawa yabo ga Allah). Zo mu takarawan yabo ooh; (Takarawan yabo ga Allah; Zo mu takarawan yabo ooohooooooh

(ENGLISH: Whether my needs are met or not; (Jesus is my Choice). Jesus is my Choice oooooh; (Jesus is my Choice). I will tell it to whole world; (Jesus is my Choice). Truly Jesus is my Choice oooooh; (Jesus is my Choice).

Dance Dance; ( a dance of  praise to God). Come let’s give a dance of praise to God; (a dance of praise to God). Come let’s give a dance of praise ooohoooooh.)

[REPEAT CHORUS AND BRIDGE BELOW TOGETHER TILL FADE]
LEAD VOCAL;- {Yesu Kai kadai nake so – 2x, ubangiji, Yesu Kai kadai nake so -2x} 4x.

(ENGLISH: Jesus You are the only one I love – 2x, The Lord Jesus You are the only one I love – 2x) 4x.

BRANDO MOSES;- Ubangiji nawa Nike so; (Yesu Kai kadai nake so). Kai kadai Kai kadai; (Yesu Kai Kadai nake so) {2x}• Yeeeeesuuuuuu nake so; (Yesu Kai Kadai nake so). Mai Ceto na nike so; (Yesu Kai Kadai).

(ENGLISH: My Lord i love You; (Jesus You are the only one i love). You alone You alone; (Jesus You are the only one i love).(2x). Jeeeeesuuuuusssss I love You; (Jesus You are the only one i love). My Saviour I Love You; (only You Jesus).

Download Allah Mai Rai By Jerry Namo Ft. Brando Moses & Bro. Blessed (MP3)

GET AUDIO

Connect and Follow GospelSongsNG

FACEBOOK TWITTER TELEGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.