Skip to content

Benjamin Dube – Baba Wethu [MP3, Video and Lyrics]

Baba Wethu Download, Video and Lyrics | Benjamin Dube

South African Gospel Music Minister, Worship Leader, Benjamin Dube releases powerful single titled “Baba Wethu“.

Baba Wethu By Benjamin Dube

Lyrics for Baba Wethu By Benjamin Dube

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
Njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi.
Amen.

Thy Kingdom Come
Thy will be done
As it is in Heaven

Give us this day
Our daily bread
And forgive us our trespass
As we forgive those that trespass against us

Will you lead Lord
Lead us not into temptation
But deliver us from evil

Thine is the Kingdom
The power and the glory
Forever and ever
Amen

Thine is the Kingdom
The power and the glory
Forever and ever
Amen

Thine is the Kingdom
The power and the glory
Forever and ever
Amen

Download Baba Wethu By Benjamin Dube (MP3)

GET AUDIO

Video : Baba Wethu By Benjamin Dube

Connect and Follow GospelSongsNG

FACEBOOK TWITTER TELEGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *